Sunday Gujarati Messages

Sunday Gujarati Messages

Sunday Gujarati Messages


સવાર થઈ ગઈ.. જાગો અને
ભગવાનનો આ સુંદર જીવન માટે
આભાર માનો.
શુભ રવિવાર

See More here: Shubh Ravivar (શુભ રવિવાર)

Tags:

Leave a comment