Shri Shani Chalisa ( શ્રી શનિ ચાલીસા )

શ્રી શનિ ચાલીસા

દોહા
જય ગણેશ ગિરિજા સુવન, મંગલ કરણ કૃપાલ ।

દીનન કે દુઃખ દૂર કરિ, કીજૈ નાથ નિહાલ ।।

જય જય શ્રી શનિદેવ પ્રભુ, સુનહુ વિનય મહારાજ ।

કરહુ કૃપા હે રવિ તનય, રાખહુ જન કી લાજ ।।

ચૌપાઈ
જયતિ જયતિ શનિદેવ દયાલા । કરત સદા ભક્તન પ્રતિપાલા ।।

ચારિ ભુજા તનુ શ્યામ વિરાજૈ । માથે રતન મુકુટ છબિ છાજૈ ।।

પરમ વિશાલ મનોહર ભાલા । ટેઢી દૃષ્ટિ ભૃકુટિ વિકરાલા ।।

કુંડલ શ્રવણ ચમાચમ ચમકે । હિય માલ મુક્તન મણિ દમકે ।।

કર મેં ગદા ત્રિશૂલ કુઠારા । પલ બિચ કરૈં અરિહિં સંહારા ।।

પિંગલ, કૃષ્ણો, છાયાનંદન । યમ, કોણસ્થ રૌદ્ર દુખભંજન ।।

સૌરી, મંદ, શનિ, દશ નામા । ભાનુપુત્ર પૂજહિં સબ કામા ।।
જા પર પ્રભુ પ્રસન્ન હૈ જાહીં । રંકહું રાવ કરૈં ક્ષણ માહીં ।।

પૂર્વતહૂ તૃણ હોઈ નહારત । તૃણહૂ કો પર્વત કરિ ડારત ।।

રાજ મિલત બન રામહિં દીન્હયો । કૈકેઈહું કી મતિ હરિ લીન્હયો ।।

બનહું મેં મૃગ કપટ દિખાઈ । માતુ જાનકી ગઈ ચુરાઈ ।।

લખનહિં શક્તિ વિકલ કરિડારા । મચિગા દલ મેં હાહાકારા ।।

રાવણ કી ગતિ-મતિ બૌરાઈ । રામચંદ્ર સોં બૈર બઢાઈ ।।

દિયો કીટ કરિ કંચન લંકા । બજિ બજરંગ બીર કી ડંકા ।।

નૃપ વિક્રમ પર તુહિ પગુ ધારા । ચિત્ર મયૂર નિગલિ ગૈ હારા ।।

હાર નૌલખા ભાગ્યો ચોરી । હાથ પૈર ડરવાયો તોરી ।।

ભારી દશા નિકૃષ્ટ દિખાયો । તેલિહિં ઘર કોલ્હૂ ચલવાયો ।।

વિનય રાગ દીપક મહં કીન્હયોં । તબ પ્રસન્ન પ્રભુ હૈ સુખ દીન્હયોં ।।

હરિશ્ચન્દ્ર નૃપ નારિ બિકાની । આપહું ભરે ડોમ ઘર પાની ।।

તૈસે નલ પર દશા સિરાની । ભૂંજી-મીન કૂદ ગઈ પાની ।।

શ્રી શંકરહિ ગહ્યો જબ જાઈ । પારવતી કો સતી કરાઈ ।।

તનિક વિલોકાત હિ કરિ રીસા । નભ ઉડી ગયો ગોરીસુત સીસા ।।

પાંડવ પર ભૈ દશા તુમ્હારી । બચી દ્રૌપદી હોતિ ઉધારી ।।

કૌરવ કી ભી ગતિ મતિ મારી । યુદ્ધ મહાભારત કરિ ડારિ ।।

રવિ કહં મુખ મહં ધરિ તત્કાલા । લેકર કૂદિ પર્યો પાતાલા ।।

શેષ દેવ લખિ વિનતી લાઈ । રવિ કો મુખ તે દિયો છુડાઈ ।।

વાહન પ્રભુ કે સાત સુજાના । ગજ દિગ્ગજ દર્દભ મૃગ સ્વાના ।।

જમ્બુક સિંહ આદિ નખ ધારી । સો ફલ જ્યોતિષ કહત પુકારી ।।

ગજ વાહન લક્ષ્મી ગૃહ આવૈં । હય તે સુખ સંપતિ ઉપજાવૈં ।।

ગર્દભહાનિ કરૈ બહુ કાજા । સિંહ સિદ્ધકર રાજ સમાજા ।।

જમ્બુક બુદ્ધિ નષ્ટ કરિ ડારૈ । મૃગ દે કષ્ટ પ્રાણ સંહારૈ ।।

જબ આવહિં પ્રભુ સ્વાન સવારી । ચોરી આદિ હોય ડર ભારી ।।

તૈસહિં ચારિ ચરણ યહ નામા । સ્વર્ણ લોહ ચાંદી અરુ તામ્બા ।।

લોહ ચરણ પર જબ પ્રભુ આવૈં । ધન સંપત્તિ નષ્ટ કરાવૈં ।।

સમતા તામ્ર રજત શુભકારી । સ્વર્ણ સર્વ સુખ મંગલ ભારી ।।

જો યહ શનિ ચરિત્રા નિત ગાવૈ । કબહું ન દશા નિકૃષ્ટ સતાવૈ ।।

અદ્ભુત નાથ દિખાવૈ લીલા । કરૈ શત્રુ કે નશિ બલ ઢીલા ।।

જો પંડિત સુયોગ્ય બુલવાઈ । વિધિવત્ શનિ ગ્રહ શાંતિ કરાઈ ।।

પીપલ જલ શનિ-દિવસ ચઢાવત । દીપ દાન દૈ બહુ સુખ પાવત ।।

કહત રામ સુંદર પ્રભુ દાસા । શનિ સુમિરત સુખ હોત પ્રકાશા ।।

દોહા
પ્રતિમા શ્રી શનિદેવ કી, લોહ ધાતુ બનવાય ।

પ્રેમ સહિત પૂજન કરૈ, સકલ કષ્ટ કટિ જાય ।।

ચાલીસા નિત નેમ યહ, કહહિં સુનહિં ધરિ ધ્યાન ।

નિગ્રહ સુખદ હૈ, પાવહિં નર સન્માન ।।

See More here: Chalisa Sangrah (ચાલીસા સંગ્રહ)

Tags:

Leave a comment