Love And Best Wishes To You On This Friendship Day

આપણી સફળતા જોઈને આપણા કરતાં વધુ ખુશ થાય તે મિત્ર.
મિત્ર એક એવું ગુલાબ છે તે તમારા જીવનને પોતાની સુગંધી ભરી દે છે.

See More here: Friendship Day Gujarati (મૈત્રી દિવસ)

Tags: ,

Leave a comment