Warm Wishes On Dhanteras

Warm Wishes On Dhanteras

Warm Wishes On Dhanteras


આપના ઘરમાં ધનની વર્ષા થાય,
માતા લક્ષ્મીનો વાસ થાય,
સંકટોનો નાશ થાય અને
શાંતિનો વાસ થાય,
એવી ધનતેરસની શુભેચ્છા
ધનતેરસની શુભેચ્છા

See More here: DhanTeras (ધનતેરસ)

Tags: ,

Leave a comment