Sunday Gujarati Quotes

Sunday Gujarati Quotes

Sunday Gujarati Quotes


આ આખી દુનિયામાં તે સૌથી સુખી વ્યક્તિ છે, જેને સમજાયું કે દુનિયામાં કોઈ સુખી નથી…
શુભ રવિવાર

See More here: Shubh Ravivar (શુભ રવિવાર)

Tags:

Leave a comment