Shubh Ratri God Suvichar

Shubh Ratri God Suvichar

Shubh Ratri God Suvichar


ઈશ્વરના લેખ ક્યારેય ખોટા નથી હોતા,
દુર એને જ કરે છે જે આપણા લાયક નથી હોતા.
શુભ રાત્રી.

See More here: Shubh Ratri God (શુભ રાત્રી ભગવાન સાથે)

Tags:

Leave a comment